In bài viết

Học sinh không được lưu ban quá 2 lần trong 1 cấp học

(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Ngọc Nam (Nghệ An) học gần hết học kỳ I lớp 12 thì nghỉ học. Nếu ông muốn đi học lại thì có được không, nếu được thì phải học lại từ lớp 10 hay lớp 12?

04/01/2016 10:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Tại Mục a Khoản 2 Điều 15 của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định:

"Học sinh thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì không được lên lớp:

a) Nghỉ quá 45 buổi trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại)"

Như vậy, trường hợp của ông Phạm Ngọc Nam sẽ phải học lưu ban lớp 12.

Khoản 3 Điều 37 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, học sinh không được lưu ban quá 2 lần trong một cấp học.

Căn cứ vào các quy định trên, ông Nam cần cân nhắc và lựa chọn để có thể tiếp tục học tại trường trung học phổ thông.

Chinhphu.vn