In bài viết

Hợp đồng EPC có được ký phụ lục bổ sung công việc?

(Chinhphu.vn) - Việc áp dụng thực hiện hợp đồng EPC cần tuân thủ nguyên tắc quy định tại Điều 3 Thông tư số 30/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

03/05/2018 08:02

Công ty của ông Đỗ Xuân Trường (Hà Nội) là đại diện chủ đầu tư, đang triển khai một dự án. Sau khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xong và tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng 1 gói thầu EPC (giá trị 40 tỷ đồng) để triển khai thi công, Công ty của ông sau đó được ủy quyền phê duyệt các bước tiếp theo.

Trong quá trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, cần phải bổ sung khối lượng công việc thì mới hoàn thành được phạm vi công việc theo thỏa thuận hợp đồng đã ký. Do khối lượng công việc bổ sung lớn và giá trị lớn (gần 5 tỷ đồng) nằm ngoài phạm vi đã phê duyệt trong báo cáo nghiên cứu khả thi nên công ty đã lập, trình chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ông Trường hỏi, trong trường hợp sau khi được chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi, công ty ông có được phép ký phụ lục bổ sung khối lượng công việc với nhà thầu EPC không hay phải tổ chức thành 1 gói thầu riêng (khối lượng công việc điều chỉnh bổ sung có liên quan đến việc thi công công việc của nhà thầu EPC)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc áp dụng thực hiện hợp đồng EPC cần tuân thủ nguyên tắc quy định tại Điều 3 Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách, vốn Nhà nước ngoài ngân sách được điều chỉnh trong các trường hợp theo quy định tại Khoản 1, Điều 61 của Luật Xây dựng.

Việc điều chỉnh hợp đồng, điều chỉnh khối lượng hợp đồng thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết và theo quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Chinhphu.vn