In bài viết

Hợp đồng khoán việc có được chi thu nhập tăng thêm?

(Chinhphu.vn) - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của ông Nguyễn Quý được giao quyền tự chủ tự bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

28/01/2022 08:02

Ông Quý tham khảo Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019 của Bộ Tài chính thấy có quy định: "Chi bổ sung thu nhập (thu nhập tăng thêm) cho người lao động hưởng lương từ chi phí quản lý dự án (gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng tiền lương từ chi phí quản lý dự án) trong năm và dự phòng chi bổ sung thu nhập (thu nhập tăng thêm) cho người lao động hưởng lương từ chi phí quản lý dự án năm sau trong trường hợp nguồn thu nhập bị giảm".

Ông Quý hỏi, đơn vị ông có được chi trả thu nhập tăng thêm cho hợp đồng khoán việc hay không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm a Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng đối với các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước quy định:

Điều 20. Sử dụng các quỹ theo quy chế chi tiêu nội bộ

2. Quỹ bổ sung thu nhập để chi trong các trường hợp:

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 như sau:

"b) Chi bổ sung thu nhập (thu nhập tăng thêm) cho người lao động hưởng lương từ chi phí quản lý dự án (gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng tiền lương từ chi phí quản lý dự án) trong năm và dự phòng chi bổ sung thu nhập (thu nhập tăng thêm) cho người lao động hưởng lương từ chi phí quản lý dự án năm sau trong trường hợp nguồn thu nhập bị giảm".

Tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 quy định:

"1. Tiền lương, tiền công: Chi phí tiền lương cho cán bộ và người lao động được tính theo lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy định. Tiền công trả cho lao động theo công việc cụ thể, theo thỏa thuận".

Như vậy, trường hợp người lao động được tính theo lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy định và hưởng lương từ chi phí quản lý dự án là đối tượng được hưởng chi thu nhập tăng thêm; trường hợp người lao động hưởng tiền công trả theo công việc cụ thể, theo thỏa thuận thì không thuộc đối tượng được hưởng chi thu nhập tăng thêm.

Đề nghị ông căn cứ quy định nêu trên để thực hiện.

Chinhphu.vn