In bài viết

Hợp đồng trọn gói có phải xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết?

(Chinhphu.vn) – Đối với hợp đồng trọn gói, thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, khi thanh toán không đòi hỏi có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết.

12/02/2019 07:02

Đơn vị của ông Bùi Thế Đức (Vĩnh Long) trúng thầu thi công xây dựng công trình và ký kết hợp đồng trọn gói với chủ đầu tư. Khi lập hồ sơ thanh toán, đơn vị tư vấn giám sát đề nghị lập bảng khối lượng chi tiết thực tế và cắt đi những khối lượng thừa. Những khối lượng thiếu không được xác nhận phát sinh.

Đơn vị ông Đức chưa chấp nhận là do hợp đồng trọn gói thì không được cắt. Ông Đức hỏi, đơn vị giám sát thực hiện vậy có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Việc thanh toán hợp đồng xây dựng áp dụng quy định tại Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP: “Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết. Khi thanh toán theo các thỏa thuận trong hợp đồng các bên không phải ký phụ lục hợp đồng, trừ trường hợp bổ sung công việc chưa có trong hợp đồng”.

“Đối với hợp đồng trọn gói: Thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, khi thanh toán không đòi hỏi có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết”.

Như vậy, trong trường hợp không có các điều khoản, thỏa thuận nào khác trong hợp đồng trọn gói thì việc cắt giảm khối lượng thừa và xác nhận các khối lượng thiếu là không đúng với các quy định của pháp luật nêu trên.

Chinhphu.vn