In bài viết

Hướng dẫn cấp lại chứng chỉ hành nghề thiết kế

(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Thanh (Ninh Thuận) tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư điện, điện tử, có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, giám sát đường dây và trạm biến áp và đã được cấp chứng chỉ hành nghề.

18/05/2021 10:02

Nay chứng chỉ của bà sắp hết hạn, bà đang chuẩn bị làm thủ tục nộp hồ sơ để cấp lại chứng chỉ, tuy nhiên qua nghiên cứu quy định về cấp chứng chỉ hành nghề của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì chỉ có lĩnh vực thiết kế cơ - điện công trình, không có lĩnh vực thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp.

Bà Thanh hỏi, trường hợp này bà nộp hồ sơ về Sở Xây dựng để đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề thiết kế và giám sát công trình đường dây và trạm biến áp có đúng quy định hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương thì điều kiện đối với các cá nhân tham gia hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực của các hạng mục công trình liên quan trực tiếp đến chuyên ngành điện thực hiện theo quy định của Luật Điện lực và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật này.

Đối với các hạng mục công trình xây dựng, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình được quy định tại Mục 3 Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chinhphu.vn