In bài viết

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

(Chinhphu.vn) – Bà Võ Nguyễn Kiều Linh (tỉnh Tây Ninh) hỏi, khi nào dịch vụ đăng ký cấp lại thẻ BHYT mới được sử dụng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia?

06/09/2022 14:02

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Dịch vụ đăng ký cấp lại thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia dichvucong.gov.vn đã được đưa vào sử dụng từ ngày 1/3/2022, thực hiện theo Công văn số 896/QĐ-BHXH, ngày 16/9/2021 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam

Ngay khi nhận được phản ánh, ngày 30/8/2022, BHXH tỉnh Tây Ninh đã liên hệ bà Võ Nguyễn Kiều Linh để nắm thông tin, và được biết bà Linh đã thực hiện thủ tục cấp lại thẻ chưa đúng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo địa chỉ: dichvucong.gov.vn.

BHXH tỉnh Tây Ninh đã hướng dẫn lại cho bà Linh tất cả trình tự thực hiện thủ tục cấp lại thẻ BHYT bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Chinhphu.vn