In bài viết

Hướng dẫn chi Quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

04/08/2016 11:23
 Ảnh minh họa

Theo đó, quỹ có thể tổ chức dưới 1 trong 2 hình thức sau: a- Thành lập tổ chức không có tư cách pháp nhân và trực thuộc doanh nghiệp; b- Không thành lập tổ chức Quỹ và do cán bộ của doanh nghiệp kiêm nhiệm thực hiện các hoạt động.

Khi doanh nghiệp thành lập Quỹ theo 1 trong 2 hình thức quy định trên, thì gửi Quyết định thành lập Quỹ cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập Quỹ.

Căn cứ vào tính chất và quy mô của nhiệm vụ khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được quy định tại Quy chế khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc (người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp) quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để đánh giá xét chọn, thẩm định nội dung và kinh phí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Thông tư nêu rõ, nguồn vốn của Quỹ dùng để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau: Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh; thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Quỹ có thể chi hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; các hoạt động hợp tác và hoạt động quản lý Quỹ.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định, cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp ban hành các quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; phê duyệt tỷ lệ chi cho hoạt động quản lý Quỹ, chuẩn y kế hoạch tài chính và Báo cáo về trích lập, điều chuyển và sử dụng hàng năm của Quỹ.

Quỹ chỉ được sử dụng cho hoạt động đầu tư khoa học và công nghệ của doanh nghiệp theo các nội dung quy định. Doanh nghiệp không được sử dụng nguồn vốn của Quỹ để đầu tư cho các hoạt động khác không gắn với việc phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp hoặc chi trùng lắp cho các hạng mục kinh phí của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được tài trợ bởi các nguồn vốn khác.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2016 và áp dụng cho việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016.

Lưu Thủy