In bài viết

Hướng dẫn chọn nhà thầu gói chào hàng cạnh tranh qua mạng

(Chinhphu.vn) - Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng được thực hiện theo quy định của Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT.

20/10/2022 16:02

Theo bà Lê Linh (Hà Nội) tham khảo, tại Mục 2 - Chương III - Mẫu số 04 (Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh) ban hành theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 có hướng dẫn đối với những gói thầu đơn giản, có giá trị nhỏ, bên mời thầu có thể không quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm mà chỉ cần yêu cầu nhà thầu nộp bản cam kết theo Mẫu số 08.

Tuy nhiên, đối với hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh qua mạng theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 thì không còn hướng dẫn nêu trên.

Bà Linh hỏi, vậy khi lập hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh qua mạng, đối với tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu có được áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Theo đó, đối với gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng được thực hiện theo quy định của Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT (trong đó cho phép bên mời thầu được tùy chọn quy định về năng lực, kinh nghiệm khi lập E-HSMT trên webform).

Chinhphu.vn