In bài viết

Hướng dẫn đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự

(Chinhphu.vn) – Việc quy định tiêu chí đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT và thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu.

30/05/2019 07:02

Theo bà Lê Ngọc Yến (Cần Thơ) tham khảo Mục 4 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm trong hồ sơ mời thầu gói thầu thi công cơ sở hạ tầng (loại công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc giao thông có quy mô cấp III) gồm có các hạng mục đường giao thông, cống, cây xanh, chiếu sáng. Giá trị của gói thầu là 30,7 tỷ đồng có nêu:

“Số lượng các hợp đồng tương tự theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong vòng 5 năm trở lại đây (tính từ ngày 1/1/2013 đến thời điểm đóng thầu gói thầu này):

- Có 2 hợp đồng thi công công trình hạng mục công trình có tính chất tương tự gói thầu đang xét thuộc loại công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc giao thông có quy mô cấp III trở lên, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 25 tỷ đồng (2 x 25 = 50 tỷ đồng). Hoặc:

Số lượng hợp đồng ít hơn hoặc bằng 2, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 25 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ 50 tỷ đồng.

Kèm theo hợp đồng (và hợp đồng phải có kèm khối lượng) và Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Có xác nhận của chủ đầu tư về quy mô cấp công trình và giá trị thực hiện hợp đồng.

Tất cả tài liệu nêu trên phải là bản sao được chứng thực”.

Bà Yến hỏi, hồ sơ mời thầu yêu cầu các nội dung trên có hợp lệ, đúng theo quy định không?

Trường hợp nhà thầu tham dự có 1 hợp đồng tương tự, giá trị trên 50 tỷ đồng (làm tròn), trong đó, bao gồm hạng mục đường và cầu. Về giá trị, có 2 cầu giao thông có giá trị gần 30 tỷ đồng, phần đường giao thông có giá trị trên 15 tỷ đồng. Bà Yến hỏi, như vậy có đáp ứng hợp đồng tương tự theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu nêu trên?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại ghi chú (10) Khoản 2.1, Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu (HSMT) xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì hợp đồng tương tự là hợp đồng đã thực hiện toàn bộ, trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét, bao gồm:

- Tương tự về bản chất và độ phức tạp: Có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với các công việc đặc thù, có thể chỉ yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu;

- Tương tự về quy mô công việc: Có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét.

Đối với vấn đề của bà Yến, việc quy định tiêu chí đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên và thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu (Điều 74 và Điều 75 Luật Đấu thầu).

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu (Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ).

Chinhphu.vn