In bài viết

Hướng dẫn điều chỉnh dự án khi bổ sung hạng mục công việc

(Chinhphu.vn) - Đơn vị ông Hoàng Kim (Hưng Yên) thực hiện một dự án đầu tư. Để nâng cao hiệu quả đầu tư, cần điều chỉnh bổ sung một hạng mục công việc (không có danh mục công việc này trong chủ trương đầu tư đã được phê duyệt). Ông Kim hỏi, đơn vị có cần phải phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi phê duyệt điều chỉnh dự án không?

01/11/2021 07:02
Dự án có thời gian thực hiện là 2017-2020. Thời gian thi công theo kế hoạch đấu thầu là 30 tháng, nhà thầu bỏ thầu với thời gian thi công 27 tháng (đến hết tháng 9/2020 thi công xong).

Do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, công trình bị chậm tiến độ, đến hết ngày 31/12/2020 vẫn chưa thi công xong. Chủ đầu tư đã báo cáo và được cấp quyết định đầu tư chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 31/12/2021.

Ông Kim hỏi, việc điều chỉnh thời gian thời gian hiện hợp đồng kéo dài đến hết tháng 3/2021 (vượt thời gian trong kế hoạch đấu thầu 3 tháng, vượt thời gian trong hợp đồng đã ký kết 6 tháng) có cần phải xin ý kiến của cấp quyết định đầu tư không, hay chủ đầu tư và nhà thầu tự tiến hành thương thảo và điều chỉnh thời gian thi công công trình?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Do nội dung hỏi chưa nêu rõ thông tin về nguồn vốn đầu tư xây dựng của dự án, quy định pháp luật áp dụng cho dự án và cho hợp đồng xây dựng nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể.

Nếu dự án, hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì:

- Trường hợp dự án bổ sung hạng mục công việc (không có trong danh mục công việc trong chủ trường đầu tư đã được phê duyệt) để mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án thì việc điều chỉnh dự án thực hiện theo quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng 2014. Trường hợp điều chỉnh dự án làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư công 2019.

- Trường hợp điều chỉnh hợp đồng làm vượt thời gian thực hiện dự án thì việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Chinhphu.vn