In bài viết

Hướng dẫn điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng

(Chinhphu.vn) - Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

01/11/2019 09:02

Ông Nguyễn Văn Hùng (TPHCM) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vấn đề sau:

Một gói thầu thi công thực hiện trong 90 kể từ ngày 1/1/2019 đến ngày 1/4/2019, nhưng khi thực hiện được 60 ngày (ngày 2/3/2019) thì bị vướng giải tỏa không thể thi công được. Hai bên thống nhất tạm dừng thi công sau khi có mặt bằng thì mới thực hiện hợp đồng tiếp.

Đến ngày 1/5/2019, khi đã có đủ điều kiện về mặt bằng thi công tiếp, nhưng thời gian thực tế đã vượt 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nên hai bên đã tiến hành điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng từ 90 ngày thành 120 ngày (trong đó có 60 ngày đã thực hiện hợp đồng, 30 ngày bị vướng mặt bằng và 30 ngày còn lại của hợp đồng).

Ông Hùng hỏi, vậy theo Khoản 4, Điều 5 Thông tư số 09/2016/TT-BXD thì hai bên thống nhất điều chỉnh có cần phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng: “Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định”.

Theo nội dung hỏi của ông Hùng, do vướng mắc giải phóng mặt bằng nên không thể thực hiện thi công công trình được, dẫn tới kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng. Do nội dung hỏi chưa nêu rõ thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng trong quy định của hợp đồng đã ký kết nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền quyết định việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Ông Hùng căn cứ quy định nêu trên để thực hiện cho phù hợp.

Chinhphu.vn