In bài viết

Hướng dẫn, đôn đốc triển khai các dự án trong Chương trình phòng chống ma túy

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng và triển khai các dự án trong Chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2021-2025.

17/08/2022 16:41
Hướng dẫn, đôn đốc triển khai các dự án trong Chương trình phòng chống ma túy - Ảnh 1.

Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm

Tại công văn số 5307/VPCP-KGVX ngày 17/8/2022, xét báo cáo của Bộ Công an về kết quả xây dựng các dự án trong Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng và triển khai các dự án trong Chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2021-2025 (ban hành kèm theo Quyết định 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ), bảo đảm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Bộ Công an chủ trì xây dựng, tổ chức thẩm định, phê duyệt và triển khai 4 dự án

* Theo Quyết định 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an chủ trì xây dựng, tổ chức thẩm định, phê duyệt và triển khai các dự án:

- Dự án 1: “Phòng, chống và kiểm soát ma túy qua biên giới”, gồm:

+ Tiểu dự án 1: “Xây dựng hệ thống phòng ngừa nghiệp vụ phục vụ kiểm soát, ngăn chặn ma túy trên các tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và các trạm kiểm soát ma túy công khai”.

+ Tiểu dự án 2: “Mua sắm trang bị, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ đặc thù, chuyên dụng để nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy”.

+ Tiểu dự án 3: “Mua sắm trang thiết bị chuyên dụng, phân tích chuyên sâu để truy nguyên nguồn gốc và phát hiện ma túy mới cho lực lượng kỹ thuật hình sự về ma túy”.

Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Dự án 2: “Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm”.

- Dự án 3: “Giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại xã, phường, thị trấn”.

- Dự án 4: “Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy”.