In bài viết

Hướng dẫn giải quyết trợ cấp mai táng

(Chinhphu.vn) – Bố của ông Biện Thành Luân (Nghệ An) là thương binh hạng 2/4, thương tật 61%, có tham gia BHXH và hưởng chế độ hưu trí. Bố ông Luân mất năm 2023, vậy ngoài tiền hỗ trợ mai táng do cơ quan BHXH trả thì gia đình ông có được hỗ trợ tiền mai táng đối với người có công với cách mạng không?

05/06/2023 07:02

 Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo Khoản 4 Điều 6 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định: Khi người có công với cách mạng chết, người hoặc tổ chức thực hiện mai táng được hưởng trợ cấp mai táng theo mức quy định của pháp luật về BHXH…

Trường hợp các đối tượng quy định tại khoản này đồng thời thuộc đối tượng hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về BHXH thì hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về BHXH…

Như vậy, khi đối tượng là người có công với cách mạng đồng thời là người đang hưởng lương hưu chết thì thực hiện chế độ theo quy định của pháp luật BHXH.

Chinhphu.vn