In bài viết

Hướng dẫn giao quyền và giao phụ trách đơn vị chưa kiện toàn lãnh đạo

(Chinhphu.vn) - Bà Lê Thị Thảo (Thái Nguyên) hỏi, hiện nay có văn bản nào hướng dẫn việc giao nhiệm vụ hoặc giao phụ trách đối với công chức, viên chức không? Tiêu chuẩn, điều kiện, thời hạn giao nhiệm vụ hoặc giao phụ trách đối với công chức, viên chức như thế nào?

12/01/2023 08:02

Bà Thảo cũng muốn biết, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hoặc giao phụ trách được hưởng phụ cấp theo quy định tại văn bản nào?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 47 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 47 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập chưa kiện toàn người đứng đầu, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm việc giao quyền hoặc giao phụ trách cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập cho đến khi bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Thời gian giao quyền, giao phụ trách không tính vào thời gian giữ chức vụ khi bổ nhiệm. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể theo quy định của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức (nếu có).

Theo hướng dẫn tại Điểm d1 Khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2005/TT-BNV thì người có quyết định (bằng văn bản) của cơ quan có thẩm quyền giao phụ trách hoặc giao quyền cấp trưởng (chưa phải là quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo) được hưởng mức phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp chức vụ của cấp trưởng. 

Khi có quyết định thôi giao phụ trách hoặc thôi giao quyền cấp trưởng thì thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của cấp trưởng kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.

Chinhphu.vn