In bài viết

Hướng dẫn lập đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử online

(Chinhphu.vn) - Gia đình bà Nguyễn Thị Mão (Sơn La) kinh doanh ăn uống. Hộ kinh doanh của bà chỉ đủ điều kiện nộp thuế theo phương pháp khoán. Bà Mão sử dụng hình thức gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử bằng bản giấy đến cơ quan thuế, do vậy, hồ sơ giấy tờ để được cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh rất phức tạp, tốn kém.

23/09/2022 08:02

Mỗi lần nộp hồ sơ đề nghị cấp lẻ hóa đơn điện tử, bà Mão phải chuẩn bị các loại giấy tờ gồm: Tờ khai TK01/CNKD; Cam kết CK01/AC; Đơn đề nghị 06/ĐN-PSĐT; hợp đồng cung cấp dịch vụ; thanh lý hợp đồng; các Bảng kê thu mua hàng hóa 01/TNDN (cho từng mặt hàng và có chữ ký của người bán).

Còn đối với hình thức nộp đơn đề nghị online thì bà phải có tài khoản trên trang web về hóa đơn điện tử của cơ quan thuế. Tuy nhiên, bà và một số hộ kinh doanh không biết làm thế nào để được cấp tài khoản trên trang web này.

Bà Mão đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể các bước để bà có thể được cấp hóa đơn điện tử theo hình thức online nhằm tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh.

Chi cục Thuế khu vực Phù Yên - Bắc Yên, Cục Thuế tỉnh Sơn La trả lời vấn đề này như sau:

Chi cục Thuế tiến hành rà soát dữ liệu hiện đang theo dõi, quản lý thuế tại cơ quan thuế và công tác đã triển khai, thực hiện chính sách thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn như sau:

Căn cứ dữ liệu theo dõi tình trạng hoạt động của người nộp thuế trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mão hiện nay cơ quan thuế đang lập bộ quản lý, thu thuế trên địa bàn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Năm 2021, là hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sử dụng hóa đơn quyển. Từ ngày 1/1/2022, là hộ kinh doanh đăng ký nộp thuế theo phương pháp khoán thuế.

Về công tác tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế, thực hiện chính sách pháp luật thuế. Để triển khai thực hiện Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, Chi cục Thuế khu vực phối hợp với trung tâm truyền thông văn hóa huyện tuyên truyền về nộp thuế theo phương pháp kê khai theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC; thực hiện mở sổ sách kế toán theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC và thực hiện phát tờ rơi cho các hộ kinh doanh.

Ngày 21/12/2021, Chi cục Thuế khu vực đã ban hành Công văn số 512/CV-CCTKV gửi các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện về thực hiện Thông tư số 40/2021/TT-BTC; Thông tư số 88/2021/TT-BTC để hướng dẫn các hộ lựa chọn phương pháp tính thuế.

Về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử: Chi cục Thuế đã có Thông báo số 86/CCTKV ngày 17/3/2022 về việc áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Sơn La gửi các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các nhân kinh doanh trên địa bàn huyện Phù Yên; Công văn số 109/CCTTK-NVQLT ngày 31/3/2022 về việc phối hợp tuyên truyền sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP; Công văn số 125/CCTKV-NVQLT ngày 14/4/2022 về việc áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn huyện Phù Yên, Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Tính đến ngày 16/5/2022, trên địa bàn 2 huyện Chi cục Thuế khu vực quản lý đã có 100% tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử.

Qua theo dõi tình hình quản lý hộ kinh doanh bà Nguyễn Thị Mão, hiện nay đang nộp thuế theo phương pháp khoán và mua hóa đơn lẻ theo từng lần phát sinh tại cơ quan thuế.

Ngày 9/6/2022, hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mão đã được Tổng cục Thuế cấp tài khoản đăng ký hóa đơn điện tử cho đến nay hộ vẫn đang sử dụng. Chi cục Thuế khu vực đã hướng dẫn người nộp thuế lập trực tiếp đề nghị cấp hóa đơn có mã theo từng lần phát sinh trên cổng điện tử hoặc gửi qua tổ chức truyền nhận. Tuy nhiên, trong thời gian qua hộ kinh doanh vẫn chưa chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hiện nay cơ quan thuế đang hỗ trợ tại cơ quan thuế.

Để triển khai thực hiện hộ kinh doanh phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, sử dụng tài khoản đã được Tổng cục Thuế cấp và tiến hành thực hiện theo các bước: Đăng nhập hệ thống; Xử lý đề nghị; Nhấn tạo mới; Nhập các thông tin bắt buộc có dấu (*) vào các ô tương ứng, chọn "Trình phê duyệt" sau đó cơ quan thuế "Người thực hiện" phê duyệt đề nghị trong trường hợp người nộp thuế chưa được cấp tài khoản, Cổng điện tử sẽ cấp tài khoản cho người nộp thuế, tài khoản sẽ được gửi vào địa chỉ email người nộp thuế đã đăng ký trên đề nghị cấp mã theo từng lần phát sinh.

Về hồ sơ cấp hóa đơn lẻ theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC:

"Điều 13. Quản lý thuế đối với hộ khoán

… 2. Hồ sơ khai thuế

… c) Trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh, khi khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn lẻ thì hộ khoán khai thuế theo từng lần phát sinh và sử dụng Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này đồng thời xuất trình, nộp kèm theo hồ sơ khai thuế các tài liệu sau:

- Bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng ngành nghề với hoạt động kinh doanh của hộ khoán;

- Bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

- Bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ như: Bảng kê thu mua hàng nông sản nếu là hàng hóa nông sản trong nước; Bảng kê hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới nếu là hàng cư dân biên giới nhập khẩu; Hóa đơn của người bán hàng giao cho nếu là hàng hóa nhập khẩu mua của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong nước; tài liệu liên quan để chứng minh nếu là hàng hóa do cá nhân tự sản xuất, cung cấp;...

Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính".

Hộ kinh doanh được lựa chọn phương pháp nộp thuế

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 3, Chương I Thông tư số 40/2021/TT BTC thì, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Theo quy định tại Điều 2 Chương I Thông tư số 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, quy định về đối tượng áp dụng:

"1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế.

 2. Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện phải thực hiện chế độ kế toán nhưng có nhu cầu thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư này thì được khuyến khích áp dụng".

Để giải quyết các nội dung theo đề nghị nêu trên và tiết kiệm thời gian, chi phí cho cho hộ kinh doanh, Chi cục Thuế khu vực đề nghị:

- Đề nghị hộ kinh doanh thực hiện đăng ký, lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và thực hiện chế độ kế toán hóa đơn chứng từ theo quy định tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; nghiên cứu thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 512/CV-CCTKV ngày 21/12/2021 của Chi cục Thuế khu vực Phù Yên - Bắc Yên đã gửi đến hộ kinh doanh.

- Hộ kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ; Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế.

- Hộ kinh doanh chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thực hiện việc lập, chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, gửi hóa đơn điện tử cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị bà Mão liên hệ Chi cục Thuế khu vực Phù Yên - Bắc Yên (Đội nghiệp vụ quản lý thuế, số điện thoại 02123763031, email: cctpyensla@gdt.gov.vn) để được hướng dẫn và giải đáp.

Chinhphu.vn