In bài viết

Hướng dẫn mới về định mức chi phí quản lý dự án

(Chinhphu.vn) - Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BXD về ban hành định mức xây dựng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng quy định tại Phụ lục số VIII của Thông tư này.

09/12/2021 14:02
Theo phản ánh của ông Lê Quang Tân (Đà Nẵng), Khoản 6 Điều 13 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP có quy định: “Chủ đầu tư thẩm định dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và các chi phí tính chung cho cả dự án. Trường hợp dự toán các chi phí này đã được phê duyệt trong tổng mức đầu tư xây dựng, chủ đầu tư xem xét quyết định việc chuẩn xác lại nếu cần thiết”.

Ông Tân hỏi, nếu một số chi phí không cần thiết phải chuẩn xác lại, chủ đầu tư có cần phải phê duyệt dự toán các chi phí này không?

Hiện nay Nghị định số 68/2019/NĐ-CP đã hết hiệu lực vì vậy Thông tư số 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng cũng hết hiệu lực (theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13). Vậy, việc xác định chi phí quản lý dự án và chi phí đầu tư xây dựng được xác định như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc thẩm tra, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 13, 14, 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BXD về ban hành định mức xây dựng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng quy định tại Phụ lục số VIII của Thông tư này.

Chinhphu.vn