In bài viết

Hướng dẫn nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu quy hoạch

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

11/11/2022 18:01
Hướng dẫn nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu quy hoạch - Ảnh 1.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng hướng dẫn nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu quy hoạch

Dự thảo Thông tư có gồm 4 chương 21 điều, quy định về yêu cầu kỹ thuật, giải pháp công nghệ, quản lý vận hành của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; việc thu thập, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Theo dự thảo, cơ sở dữ liệu hồ sơ văn bản điện tử của quy hoạch được phê duyệt bao gồm: 1- Văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch;

2- Báo cáo thẩm tra quy hoạch đối với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia;

3- Tờ trình quyết định hoặc phê duyệt;

4- Báo cáo quy hoạch (báo cáo tổng hợp; báo cáo tóm tắt);

5- Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân về quy hoạch; bản sao ý kiến góp ý của Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch;

6- Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

7- Báo cáo thẩm định quy hoạch; văn bản ý kiến của chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác có liên quan; báo cáo phản biện của tư vấn phản biện độc lập (nếu có);

8- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;

9- Bản quét dạng số của các sơ đồ, bản đồ quy hoạch.

Dự thảo cũng đưa ra các định dạng tài liệu, dữ liệu của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; quy định kỹ thuật về hệ quy chiếu tọa độ, hệ quy chiếu thời gian, quy định kỹ thuật về bản đồ nền, cơ sở toán học và độ chính xác của cơ sở dữ liệu bản đồ quy hoạch; cấu trúc nội dung dữ liệu và danh mục đối tượng dữ liệu của cơ sở dữ liệu bản đồ quy hoạch; quy cách thể hiện dữ liệu không gian của cơ sở dữ liệu bản đồ quy hoạch.

Cổng thông tin điện tử của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

Dự thảo nêu rõ, Cổng thông tin điện tử của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch là điểm đầu mối truy cập hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch trên mạng internet phục vụ công bố, cung cấp thông tin, dữ liệu về quy hoạch; thu thập, cập nhật dữ liệu đầu vào để lập quy hoạch; lấy ý kiến về quy hoạch; giám sát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch. Cổng thông tin điện tử của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch tích hợp dịch vụ công trực tuyến về cung cấp thông tin, dữ liệu về quy hoạch. Tên miền truy cập là: vplan.mpi.gov.vn.

Hệ thống tài khoản điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cổng thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch được quản lý tuân thủ quy định pháp luật về công nghệ thông tin và pháp luật về an ninh mạng.

Thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch được kết nối, chia sẻ với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về công nghệ thông tin và pháp luật có liên quan.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được quy định tại khoản 4 Điều 40 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP có trách nhiệm đảm bảo khả năng sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch và tuân thủ quy định của Nghị định 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn