In bài viết

Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính qua mạng

(Chinhphu.vn) – Từ ngày 23/3/2018, Tổng cục Thuế nâng cấp và triển khai ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế lập Báo cáo tài chính bằng ứng dụng Hỗ trợ khai thuế và gửi bảng ứng dụng khai thuế qua mạng, ứng dụng thuế điện tử hoặc qua các nhà cung cấp dịch vụ T-VAN.

21/04/2018 07:02

Công ty của ông Nguyễn Văn Ngọc (Hà Nội) hạch toán kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kết thúc năm tài chính 2017, công ty không biết nộp báo cáo cho Tổng cục Thuế theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC hay Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Trên ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.8.1 không có mục hỗ trợ báo cáo tài chính theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC, mà hiện tại trang web: nhantokhai.gdt.gov.vn của Tổng cục Thuế không nhận báo cáo tài chính bằng excel, word hoặc pdf.

Ông Ngọc đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp lập và nộp báo cáo tài chính theo quy định.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 93 Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 quy định: “Thông tư này có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2017. Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Thông tư này thay thế các nội dung áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011 của Bộ Tài chính".

Theo quy định nêu trên thì kể từ năm tài chính năm 2017 trở đi, trường hợp doanh nghiệp đang áp dụng Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC mà lựa chọn chuyển sang áp dụng Thông tư số 133/2016/TT-BTC thì phải lập và trình bày báo cáo tài chính và nộp báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của Thông tư số 133/2016/TT-BTC.

Cách thức nộp báo cáo tài chính

Ngày 15/3/2018, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 845/TCT-CNTT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo về kế hoạch nâng cấp các ứng dụng đáp ứng Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.

Theo đó, Tổng cục Thuế thực hiện nâng cấp và triển khai ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế lập Báo cáo tài chính bằng ứng dụng Hỗ trợ khai thuế (HTKK) và gửi bảng ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK), ứng dụng thuế điện tử (eTax) hoặc qua các nhà cung cấp dịch vụ T-VAN từ ngày 23/3/2018.

Chinhphu.vn