In bài viết

Hướng dẫn tính chi phí nhân công trong lĩnh vực nông nghiệp

(Chinhphu.vn) - Ông Bùi Văn Quân (tỉnh Lào Cai) hỏi: Cách tính đơn giá ngày công trồng rừng trong thiết kế trồng rừng như thế nào? Cách tính đó được quy định tại văn bản nào?

19/11/2015 08:02

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời câu hỏi của ông Quân như sau:

Phương pháp lập dự toán trồng rừng được quy định trong Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định tại Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT, chi phí nhân công được tính toán trên cơ sở định mức (do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định) cho từng nội dung hoạt động nhân với đơn giá nhân công của địa phương tại thời điểm lập dự toán.

Trường hợp nội dung đó chưa có trong định mức thì chủ dự án trình UBND tỉnh ban hành định mức thực tế đó để áp dụng trong quá trình xây dựng dự toán.

Đơn giá nhân công được xác định theo công thức sau:

GNC = LNC x HCB x 1/t

Trong đó:

- GNC: Đơn giá nhân công tính cho một ngày công trực tiếp sản xuất.

- LNC: Mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công cho một ngày công trực tiếp sản xuất. Mức lương này đã bao gồm các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường.

Mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

- HCB: Hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất cho từng công việc quy định tại Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 6/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng.

- t: 26 ngày làm việc trong tháng.

Chinhphu.vn