In bài viết

Hướng dẫn tính định mức đo vẽ tuyến đường dây tải điện trên không

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Hoàng Tú (Bình Dương) hỏi, khi khảo sát đo vẽ tuyến đường dây 22 kV hoặc 35 kV (trường hợp đo vẽ tuyến đường dây có cấp điện áp 0,4 kV - phục vụ thiết kế kỹ thuật) đối với công trình di dời, cải tạo, nâng cấp thì có được áp dụng theo định mức nhân với hệ số k = 0,3 (mã hiệu CH.21100) quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD hay không?

11/09/2022 07:02

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Định mức đo vẽ tuyến đường dây tải điện trên không (mã hiệu CH.21100) được hướng dẫn tại Phụ lục I Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.

Theo đó, trường hợp đo vẽ tuyến đường dây có cấp điện áp 0,4 kV (phục vụ thiết kế kỹ thuật) thì định mức được nhân với hệ số k = 0,3.

Đối với các công tác xây dựng chưa được quy định trong hệ thống định mức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; hoặc đã được quy định nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công,... thì việc xác định các định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán nói trên để áp dụng cho công trình thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Phụ lục III Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Chinhphu.vn