In bài viết

Hướng dẫn về thời gian tính trợ cấp thôi việc

(Chinhphu.vn) – Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

05/07/2019 09:02

Công ty TNHH Crowe Việt Nam (TPHCM) hoạt động trong lĩnh vực tư vấn kế toán-kiểm toán. Trong quá trình tư vấn và kiểm toán cho khách hàng, Công ty có gặp vướng mắc về cách xác định trợ cấp thôi việc theo hiệu lực thi hành của Nghị định số 148/2018/NĐ-CP.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về các trường hợp cụ thể sau:

- Trường hợp công ty thành lập từ năm 2012, có dưới 10 lao động nên không tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đến năm 2015, công ty mới bắt đầu tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên theo quy định. Trong giai đoạn không tham gia bảo hiểm thất nghiệp, thì người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật.

Vậy theo Nghị định số 148/2018/NĐ-CP, trường hợp những người lao động này vẫn còn đang làm việc tại công ty đến năm 2019 thì sẽ được tính trợ cấp thôi việc như thế nào?

- Trường hợp thành lập từ năm 2012, công ty có lao động từ 10 người trở lên nhưng đến năm 2017, công ty mới tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Vậy, giai đoạn từ năm 2012 đến hết năm 2016, người lao động có được tính trợ cấp thôi việc nếu nghỉ việc trong năm 2019 hay không?

Về vấn đề này, Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại các Khoản 1 và Khoản 2, Điều 48 Bộ luật Lao động thì khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp nửa tháng tiền lương.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Như vậy, trường hợp đến nay (năm 2019) người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định thì Công ty có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định nêu trên.

Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động, thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp được xác định theo quy định tại Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 dã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ.

Chinhphu.vn