In bài viết

Hướng dẫn về tinh giản biên chế đối với cán bộ xã

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Lượng đang làm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Năm nay ông 59 tuổi, có 11 năm 6 tháng tham gia BHXH.

15/12/2015 10:02

Ông Lượng thuộc đối tượng tinh giản biên chế năm 2015 do không đủ điều kiện bố trí vào chức danh cán bộ chuyên trách nên có nguyện vọng chuyển làm cán bộ không chuyên trách hoặc làm việc trong hội đặc thù của xã.

Trong trường hợp này, ông Lượng muốn biết ông có được hưởng chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế không? Đối với cấp xã, những tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư nêu trên là tổ chức nào?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Long An trả lời như sau:

Căn cứ Công văn số 5167/BNV-TCBC ngày 6/11/2015 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, trường hợp ông Nguyễn Văn Lượng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Tân Lập, hiện 59 tuổi, đóng BHXH được 11 năm 6 tháng, có nguyện vọng chuyển sang làm chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã hoặc làm việc trong hội đặc thù, nếu ông Lượng thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Khoản 1, Điều 6, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP thì được hưởng chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước.

Ở cấp xã, việc xác định những tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4311/BNV-TCBC ngày 18/9/2015 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Theo đó, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có quy định, cán bộ, công chức làm việc trong các tổ chức cấp xã bao gồm: Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Các tổ chức cấp xã không có tên nêu trên là các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 1/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Chinhphu.vn