In bài viết

Hướng dẫn viên du lịch khó khăn do COVID-19 được hỗ trợ thế nào?

(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Tấn Tài là hướng dẫn viên du lịch quốc tế, được cấp thẻ hành nghề tại tỉnh An Giang, đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về thủ tục cũng như quy trình hỗ trợ hướng dẫn thất nghiệp do dịch COVID-19.

16/07/2021 16:02

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang trả lời như sau:

Nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng như người lao động đang chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên cả nước, ngày 1/7/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID–19.

Theo đó, tại Điểm 9 Mục II Nghị quyết có quy định: “Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021”.

Điểm 3 Mục III Nghị quyết cũng có quy định: “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn tổ chức triển khai chính sách hỗ trợ theo quy định tại điểm 9 Mục II Nghị quyết này”.

Hiện nay, việc thực hiện Điểm 9 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo hướng dẫn thực hiện, khi dự thảo được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nhanh chóng triển khai đến hướng dẫn viên du lịch đã được cấp thẻ trên địa bàn tỉnh được biết.

Chinhphu.vn