In bài viết

Hướng dẫn xác định mức lương nhân công xây dựng

(Chinhphu.vn) – Bộ Xây dựng đã có văn bản giải đáp một số thắc mắc về việc áp dụng mức lương đầu vào làm căn cứ xác định đơn giá nhân công xây dựng.

11/05/2016 14:02

Nguyễn Kim Tuyến (Hà Giang) hỏi: Mức lương đầu vào quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD để xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng là mức lương được áp dụng trên toàn quốc hay chỉ là mức lương tham khảo? Nếu xác định đơn giá nhân công theo mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của địa phương thì cách xác định mức lương đầu vào như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời: Mức lương đầu vào công bố theo Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 30/5/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng chỉ để tham khảo.

Hiện nay, cách xác định đơn giá nhân công đầu vào được hướng dẫn tại Phụ lục số 3 của Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ ngày 1/5/2016).

Thanh Hiền (hienlpt@...): Thông tư số 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng có đề cập đến lương vùng thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 103/2014/NĐ-CP. Tôi xin hỏi, khi tính dự toán xây dựng công trình áp dụng mức lương nào thì đúng với các quy định hiện hành?

Bộ Xây dựng trả lời: Đối tượng áp dụng của Thông tư 01/2015/TT-BXD là chủ đầu tư, tư vấn, các cơ quan quản lý và các đối tượng có liên quan đến lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Mục đích việc ban hành Thông tư số này là để hướng dẫn cách xác định mức lương nhân công xây dựng đầu vào phù hợp với giá nhân công xây dựng trên thị trường theo quy định của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trong khi đó, đối tượng áp dụng của Nghị định 103/2014/NĐ-CP là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân... (sử dụng lao động) thuê mướn lao động theo hợp đồng. Mục đích của Nghị định này là để các bên ký kết hợp đồng lao động xác định mức lương tối thiểu đầu ra, là cơ sở để người sử dụng lao động trả lương cho người lao động làm việc trong điều kiện bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận.

Theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2015/TT-BXD, giá nhân công tính theo tháng bằng mức lương cơ sở đầu vào nhân với hệ số cấp bậc, do vậy mức lương của công nhân xây dựng cao hơn nhiều mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định tại Nghị định 103/2014/NĐ-CP.

Chinhphu.vn