In bài viết

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án

(Chinhphu.vn) – Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước.

29/11/2018 14:02

Đơn vị bà Nguyễn Ngọc Anh (Bắc Ninh) đang thực hiện một gói thầu xây dựng, nguồn kinh phí bao gồm cả vốn Nhà nước và vốn nhân dân đóng góp theo tỷ lệ 70-30%.

Bà Ngọc Anh hỏi, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cấp cho đơn vị phê duyệt gói thầu nêu trên là phê duyệt cho toàn bộ nguồn kinh phí (gồm cả Nhà nước và nhân dân) hay chỉ phê duyệt và có hiệu lực với phần vốn Nhà nước?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 33 và Điểm a, Khoản 2, Điều 37 Luật Đấu thầu quy định kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước.

Căn cứ báo cáo thẩm định, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng văn bản để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi dự án, dự toán mua sắm được phê duyệt hoặc đồng thời với quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp đủ điều kiện.

Đối với vấn đề của đơn vị bà Ngọc Anh, việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn