In bài viết

Kê khai thuế theo thời điểm nhận hóa đơn

(Chinhphu.vn) - Trường hợp người mua nhận được hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn phát sinh sau thời điểm lập hóa đơn thì hóa đơn điện tử đã lập vẫn được xác định là hóa đơn hợp lệ, người mua thực hiện kê khai thuế tại thời điểm nhận hóa đơn bảo đảm đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định.

18/06/2023 07:02

Theo ông Phan Hoàng Tân tham khảo Văn bản số 1586/TCT-CS ngày 4/5/2023 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc khai thuế GTGT theo hóa đơn điện tử của người bán, đối với trường hợp hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký thì "Người mua thực hiện kê khai thuế tại thời điểm nhận hóa đơn đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ".

Công ty ông Tân nhận được hóa đơn điện tử có ngày lập hóa đơn là 30/4/2023 nhưng ngày ký hóa đơn điện tử là 1/5/2023. Vậy, công ty ông kê khai thuế GTGT của hóa đơn này vào kỳ thuế tháng 4/2023 hay kỳ thuế tháng 5/2023?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

 "Điều 3. Giải thích từ ngữ

… 7. Hóa đơn, chứng từ hợp pháp là hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định tại Nghị định này...".

Tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về nội dung của hóa đơn.

Căn cứ theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 1586/TCT-CS ngày 4/5/2023.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp công ty của ông Tân là người mua nhận được hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn phát sinh sau thời điểm lập hóa đơn thì hóa đơn điện tử đã lập vẫn được xác định là hóa đơn hợp lệ, người mua thực hiện kê khai thuế tại thời điểm nhận hóa đơn bảo đảm đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị ông căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị ông cung cấp hồ sơ liên quan đến vướng mắc và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Mai Chi