In bài viết

Kéo dài thời gian công nhận DN ưu tiên về hải quan từ 3 lên 5 năm

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

12/07/2021 16:44

Ảnh minh họa
Bộ Tài chính cho biết, Nghị định 08/2015/NĐ-CP hiện có những vướng mắc, bất cập phát sinh đối với nhóm vấn đề về chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp. Cụ thể, có một số điều kiện để công nhận doanh nghiệp ưu tiên đã được quy định tại Luật Hải quan, nhưng Nghị định chưa hướng dẫn thực hiện: Điều kiện về thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu và điều kiện về kết nối, chia sẻ hệ thống của doanh nghiệp với cơ quan hải quan.

Hiện nay, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp thương mại điện tử… đang phát triển khá mạnh mẽ tại Việt Nam. Tuy nhiên, chưa có quy định mở để áp dụng chế độ ưu tiên đối với các loại doanh nghiệp này. Thực tế hiện nay, có một số trường hợp doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận là doanh nghiệp ưu tiên nhưng không thuộc các trường hợp đã quy định trong văn bản pháp luật.

Thời gian áp dụng chế độ ưu tiên là 3 năm. Cứ 3 năm lại tiến hành kiểm tra sau thông quan để gia hạn, dẫn đến tình trạng doanh nghiệp ưu tiên bị kiểm tra nhiều hơn doanh nghiệp thường. Nghị định 08/2015/NĐ-CP cũng chưa quy định rõ về thủ tục thực hiện gia hạn chế độ ưu tiên, cần được quy định rõ hơn, minh bạch hơn về thủ tục hành chính.

Để giải quyết những vướng mắc, bất cập trên, dự thảo Nghị định đề xuất những điểm mới sau: Bổ sung thêm Khoản 5 Điều 9 về chế độ ưu tiên đối với đại lý làm thủ tục hải quan, bổ sung thêm về điều kiện công nhận ưu tiên đối với đại lý.

Bổ sung thêm một điều kiện mở (Điểm đ, Khoản 4, Điều 10) là: Không áp dụng điều kiện về kim ngạch đối với những nhóm doanh nghiệp được Bộ Tài chính xem xét trong từng thời kỳ để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Ngoài ra, cũng bổ sung thêm 1 số quy định chi tiết để đảm bảo các quy định về điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên của Việt Nam cũng tương đồng với điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên của Tổ chức Hải quan Thế giới.

Dự thảo đề xuất kéo dài thời gian công nhận doanh nghiệp từ 3 năm lên 5 năm để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời cũng quy định thêm trách nhiệm của doanh nghiệp ưu tiên. Làm rõ thẩm quyền cũng như thủ tục công nhận, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ doanh nghiệp ưu tiên.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Điều 43 Luật Hải quan 2014 quy định: “Điều 43. Chế độ ưu tiên đối với DN

1. Miễn kiểm tra chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật.

2. Được làm thủ tục hải quan bằng tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc kể từ ngày nộp chứng từ thay thế tờ khai hải quan, người khai hải quan phải nộp tờ khai hải quan hoàn chỉnh và các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan.

3. Được ưu tiên khi thực hiện thủ tục về thuế đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật về thuế.”

Khánh Linh