In bài viết

Kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia.

24/03/2022 14:19
Kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất nhập khẩu - Ảnh 1.

Kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

Theo dự thảo, thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia giữa các bên liên quan, bao gồm: Giữa các cơ quan nhà nước; giữa cơ quan nhà nước với tổ chức; giữa Việt Nam với cơ quan, tổ chức nước ngoài để thực hiện các thỏa thuận, điều ước quốc tế về trao đổi thông tin, chứng từ điện tử.

Thông tin, dữ liệu liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia được lưu trữ, quản lý theo cơ sở dữ liệu tập trung trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và đảm bảo khả năng chia sẻ, khai thác, sử dụng cho các bên liên quan.

Phạm vi thông tin cung cấp, chia sẻ thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia bao gồm: Thông tin liên quan trực tiếp, gián tiếp đến thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia do cơ quan nhà nước, tổ chức cung cấp, chia sẻ; thông tin liên quan đến hành khách, hàng hóa, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; thông tin trao đổi giữa Việt Nam với đối tác nước ngoài theo các thỏa thuận, điều ước quốc tế về trao đổi thông tin, chứng từ điện tử.

Danh mục thông tin cung cấp, chia sẻ thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

Dự thảo nêu rõ Danh mục thông tin bao gồm:

Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực an ninh do Bộ Công An cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại do Bộ Công Thương cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;

Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này;

Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này;

Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này;

Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực tài chính do Bộ Tài chính cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định này;

Danh mục thông tin thuộc lĩnh vực ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục XVII ban hành kèm theo Nghị định này;

Danh mục thông tin Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cung cấp, chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Phụ lục XVIII ban hành kèm theo Nghị định này…

Phương thức kết nối, chia sẻ thông tin bao gồm: Kết nối hệ thống quản lý thông tin của bên cung cấp, chia sẻ thông tin, bên khai thác, sử dụng thông tin với Cổng thông tin một cửa quốc gia; truy cập trực tiếp vào Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh