In bài viết

Kết quả thẩm định thiết kế có thể tích hợp quyết định phê duyệt

(Chinhphu.vn) - Trường hợp chủ đầu tư tự thẩm định (dự án sử dụng vốn khác), chủ đầu tư có thể tích hợp kết quả thẩm định cùng quyết định phê duyệt theo Mẫu số 7 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

22/01/2022 07:02

Theo phản ánh của ông Trần Cung Bách (TPHCM), Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định: "Trong quá trình thẩm định, chủ đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp tham gia thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở".

Khoản 5 Điều 35 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định: "Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng, văn bản của các cơ quan tổ chức có liên quan để làm cơ sở phê duyệt thiết kế. Kết quả thẩm định và phê duyệt của chủ đầu tư được thể hiện tại Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng theo quy định tại Mẫu số 7 Phụ lục I Nghị định này".

Căn cứ quy định trên, ông Bách hỏi, chủ đầu tư có các cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp tham gia thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thì thủ tục, quy trình và các yêu cầu pháp lý liên quan để chủ đầu tư thành lập tổ thẩm định này như thế nào?

Chủ đầu tư chỉ cần phê duyệt thiết kế theo Mẫu số 7 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thôi, hay cần bổ sung Mẫu số 6 trong Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP?

Chủ đầu tư đã thuê đơn vị tư vấn thẩm tra tham gia quá trình kiểm tra hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và chủ đầu tư không đủ chuyên môn xây dựng, vậy lúc này chủ đầu tư có phải thuê thêm đơn vị độc lập thẩm định hồ sơ do tư vấn thẩm tra kiểm tra hồ sơ này hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Pháp luật về xây dựng hiện hành không quy định, hướng dẫn việc thành lập tổ thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư.

Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo Mẫu số 7 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, theo đó, căn cứ phê duyệt bao gồm kết quả thẩm định của chủ đầu tư.

Trường hợp chủ đầu tư tự thẩm định (dự án sử dụng vốn khác), chủ đầu tư có thể tích hợp kết quả thẩm định cùng quyết định phê duyệt theo Mẫu số 7 nêu trên.

Liên quan đến việc thẩm tra, việc mời tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, đề nghị ông nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 82 Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 24 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và quy định tại Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Chinhphu.vn