In bài viết

Khám bệnh vào ngày nghỉ có được hưởng BHYT không?

(Chinhphu.vn) – Ngày 3/5/2016, bà Nguyễn Minh (TP. Hải Phòng) bị ốm, phải đi khám bệnh. Theo giải thích của nhân viên bệnh viên, ngày 3/5 là lịch nghỉ bù nên bà Minh không được thanh toán BHYT mà phải chi trả 100%. Như vậy là đúng hay sai?

29/06/2016 12:35

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 3/7/2015 sửa đổi khoản 5, Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, trường hợp cơ sở y tế có tổ chức khám chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ phải thông báo cho tổ chức BHXH để bổ sung vào hợp đồng khám chữa bệnh trước khi thực hiện.

Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh không tổ chức khám chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ (kể cả ngày nghỉ bù 3/5/2016 vẫn thuộc ngày nghỉ lễ 1/5) thì bà Minh phải tự thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong thời gian này.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 28 Luật BHYT, trường hợp cấp cứu bà được khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào, vào bất kỳ thời gian nào và được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định về BHYT.

Chinhphu.vn