In bài viết

Khẩn trương triển khai Chương trình quốc gia về người cao tuổi

(Chinhphu.vn) - Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, triển khai các đề án, dự án, chương trình theo Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

04/09/2013 17:21

Ảnh minh họa

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Thông báo số 334/TB-VPCP.

Hiện nay vẫn còn 45/63 tỉnh, thành phố chưa ban hành Chương trình hành động về người cao tuổi theo Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương đôn đốc các địa phương chưa xây dựng và triển khai Chương trình hành động về người cao tuổi; nghiên cứu những nội dung thiết thực, kinh nghiệm tốt của 18 tỉnh đã ban hành Chương trình hành động để hướng dẫn các địa phương khác trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện.  

Đồng thời tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách về người cao tuổi; đặc biệt là ở các địa phương chưa ban hành Chương trình hành động về người cao tuổi, nhất là các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng và một số tỉnh miền núi; hoàn thành công tác kiểm tra trong tháng 11/2013. 

Bên cạnh đó phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục triển khai công tác đào tạo, tập huấn năng lực cán bộ làm công tác người cao tuổi, đặc biệt là triển khai Chương trình hành động người cao tuổi.

Phó Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai kế hoạch định kỳ thông tin, truyền thông các nội dung chuyên đề về người cao tuổi; giới thiệu các mô hình, hoạt động hiệu quả về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng trên sóng phát thanh, truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Bộ Y tế tiếp tục triển khai và tăng dần số tỉnh tham gia Đề án “Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng”; kiểm tra thường xuyên việc thực hiện việc ưu tiên khám, chữa bệnh cho người cao tuổi ở các bệnh viện.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ban Công tác người cao tuổi, các Sở, ban, ngành và tổ chức có liên quan phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở địa phương.

Đồng thời xây dựng và tổ chức triển khai Chương trình hành động người cao tuổi giai đoạn 2013 - 2020 ở địa phương chưa thực hiện, đánh giá bước đầu việc triển khai ở những địa phương đã và đang thực hiện Chương trình.

Ngày 22/11/2012, Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chỉ tiêu là đến năm 2015, có 1,5 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc nuôi dưỡng tập trung trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi.Cũng phấn đấu đến năm 2015, trên 25% tổng số xã, phường, thị trấn hỗ trợ cho việc thành lập và hoạt động của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn; 100% người cao tuổi khi ốm đau được khám, chữa bệnh và được hưởng chăm sóc của gia đình, cộng đồng; 100% người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, dột nát.... 80% cơ quan phát thanh, truyền hình cấp Trung ương và địa phương có chuyên mục về người cao tuổi tối thiểu 1 lần/1 tuần.

Phan Hiển