In bài viết

Khi có một trong các nhà thầu liên danh vi phạm, xử lý thế nào?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách nhà thầu liên danh và thành viên trong liên danh vi phạm quy định Luật Đấu thầu thì tất cả các thành viên trong nhà thầu liên danh này sẽ bị xử lý theo quy định.

13/02/2020 07:02

Ông Vũ Khắc Long (Gia Lai) đề nghị hướng dẫn trường hợp như sau:

Năm 2019, gói thầu xây lắp công trình A (sử dụng vốn đầu tư công) do liên danh công ty B - công ty C - công ty D trúng thầu.

Trong quá trình kiểm tra công tác đấu thầu, các đơn vị liên quan phát hiện một số thông tin do công ty B cung cấp trong hồ sơ dự thầu không trung thực, vi phạm Điểm c, Khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu.

Nhà thầu liên danh công ty B - công ty C - công ty D đã vi phạm Điểm c, Khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu khi lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp công trình A.

Ông Long hỏi, người có thẩm quyền ra quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với cả 3 công ty trong liên danh có đúng quy định pháp luật hiện hành hay không? Người có thẩm quyền chỉ ra quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với nhà thầu trực tiếp cung cấp thông tin không trung thực là công ty B có đúng quy định không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm c, Khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu quy định một trong những hành vi bị cấm trong đấu thầu là nhà thầu cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Khoản 1, Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm đối với một trong các hành vi vi phạm các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 89 của Luật Đấu thầu.

Theo đó, hoạt động đấu thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách nhà thầu liên danh và thành viên trong liên danh vi phạm quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu thì tất cả các thành viên trong nhà thầu liên danh này sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Chinhphu.vn