In bài viết

Khi nào được giảm trừ mức đóng BHYT hộ gia đình?

(Chinhphu.vn) – Vợ chồng ông Nguyễn Trung Sào (Cao Bằng) mua BHYT liên tục từ đầu năm 2023. Tháng 9/2023, mẹ của ông nhập hộ khẩu vào gia đình ông. Ông Sào hỏi, ông mua thẻ BHYT cho mẹ của ông theo diện mới từ đầu thì có được giảm trừ mức đóng hay không?

29/12/2023 07:02

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, quy định nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình là người có tên trong cùng một gia đình đăng ký thường trú hoặc tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Tại Điểm e Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định mức đóng BHYT của đối tượng nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Việc giảm trừ mức đóng BHYT được thực hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

Đối chiếu quy định trên, tháng 9/2023, mẹ của ông thường trú (hoặc tạm trú) theo quy định của Luật Cư trú, tham gia BHYT theo hộ gia đình thì được tính giảm trừ mức đóng BHYT theo hộ gia đình trong năm 2023 theo quy định.

Chinhphu.vn