In bài viết

Khi nào một Chỉ thị hết hiệu lực?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Thanh Tân (TPHCM) hỏi: Chỉ thị 03/CT-BTNMT ngày 1/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai có phải là văn bản quy phạm pháp luật không? Chỉ thị này hết hiệu lực vào thời điểm nào?

15/08/2018 09:02

Tổng cục quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 2 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Điều 4 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì Chỉ thị của Bộ trưởng không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

Chỉ thị 03/CT-BTNMT ngày 1/12/2010 về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai chỉ là văn bản để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai. Hiệu lực của Chỉ thị phụ thuộc vào từng nội dung mà nó thể hiện; nếu nội dung Chỉ thị để chỉ đạo thực hiện một nội dung cụ thể của pháp luật đất đai mà văn bản pháp luật đó đã hết hiệu lực thì nội dung của Chỉ thị đó sẽ hết giá trị thực hiện; nếu nội dung Chỉ thị chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian nhất định thì nội dung đó sẽ hết giá trị khi đã thực hiện xong nhiệm vụ theo yêu cầu của Chỉ thị; nếu nội dung Chỉ thị chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ có tính thường xuyên không ấn định thời gian kết thúc thì nội dung đó của Chỉ thị vẫn còn hiệu lực.

Chinhphu.vn