In bài viết

Khoản chi tài trợ nào được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp?

(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH ILA Việt Nam có 100% vốn nước ngoài, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục. Công ty dự định chi 5 tỷ đồng để thành lập quỹ xã hội-từ thiện và hàng tháng sẽ trích khoảng 5% lợi nhuận tài trợ cho các hoạt động của quỹ. Vậy các khoản chi này Công ty có được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp không?

06/06/2016 08:02

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Nội dung Công ty TNHH ILA Việt Nam hỏi áp dụng theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC).

Theo đó, trường hợp Công ty dự định thành lập Quỹ xã hội, từ thiện theo quy định pháp luật, Công ty sẽ đóng góp 5 tỷ đồng vào Quỹ thì khoản đóng góp này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp Công ty có chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, nghiên cứu khoa học nếu có đủ hồ sơ quy định tại khoản 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC) thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chinhphu.vn