In bài viết

Khoản chi trang phục có được trừ khi tính thuế?

(Chinhphu.vn) – Công ty của bà Nguyễn Trang (TPHCM) có chi trang phục bằng tiền mặt cho cán bộ công nhân viên là 8 triệu đồng/người/năm, trong đó, có 3 triệu đồng/người trích từ quỹ phúc lợi. Bà Trang hỏi, công ty có được hạch toán toàn bộ tiền đồng phục vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

16/06/2018 08:02

Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 5 (năm) triệu đồng/người/năm

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về các khoản chi được trừ khi xác nhận thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.7. Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ. Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 5 (năm) triệu đồng/người/năm.

Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 5 triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.

Đối với những ngành kinh doanh có tính chất đặc thù thì chi phí này được thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công ty chi trang phục bằng tiền mặt cho người lao động với mức là 8 triệu đồng/người/năm thì công ty chỉ được tính vào chi phí được trừ tương ứng với mức 5 triệu đồng/người/năm khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Chinhphu.vn