In bài viết

Khoan giếng thay thế phải làm thủ tục gì?

(Chinhphu.vn) - Công ty bà Nguyễn Thị Tâm (Bắc Giang) được cấp giấy phép khai thác nước dưới đất trong đó chỉ có một giếng khoan. Hiện nay, giếng khoan đã bị xuống cấp, không bảo đảm cho việc khai thác nước.

31/01/2024 09:02

Bà Tâm hỏi, nếu công ty bà muốn khoan một giếng khác thay thế giếng khoan cũ, cách giếng cũ 2 m thì công ty phải làm thủ tục gì?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 1/2/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước thì trường hợp của bà cần phải lập phương án khoan giếng thay thế và được cơ quan thẩm định quy định tại Điều 29 của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP xem xét, chấp thuận phương án khoan giếng thay thế.

Do việc khoan thay thế vượt quá 50% số lượng giếng theo giấy phép đã được cấp, vì vậy trong thời hạn 30 ngày sau khi hoàn thành việc khoan thay thế giếng, chủ công trình phải nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép theo quy định.

Chinhphu.vn