In bài viết

Khoản tiền gửi nào được bảo hiểm?

(Chinhphu.vn) – Bà Lê Thu Hồng (Bắc Ninh) hỏi, các loại tiền gửi nào được bảo hiểm và loại nào không được bảo hiểm? Làm thế nào người gửi tiền có thể biết tổ chức nhận tiền gửi đã tham gia bảo hiểm tiền gửi?

08/01/2019 10:20

Về vấn đề này, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 18 Luật Bảo hiểm tiền gửi, những loại tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu.

Điều 19 Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định những loại tiền gửi không được bảo hiểm:

- Tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân là người sở hữu trên 5% vốn điều lệ của chính tổ chức tín dụng đó.

- Tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân là thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của chính tổ chức tín dụng đó; tiền gửi tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài của cá nhân là Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của chính chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó.

- Tiền mua các giấy tờ có giá vô danh do tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phát hành.

Cách nhận biết tổ chức có tham gia bảo hiểm tiền gửi

Tại Điều 15, Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân, bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải niêm yết công khai bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi tại tất cả các điểm giao dịch có nhận tiền gửi.

Khi khách hàng đến gửi và rút tiền tại các tổ chức nhận tiền gửi có thể thấy ngay Chứng nhận bảo hiểm tiền gửi được niêm yết một cách công khai tại nơi dễ quan sát và nội dung của việc bảo hiểm tiền gửi được đặt ngay tại quầy giao dịch. Điều đó chứng minh tổ chức này đã tham gia bảo hiểm tiền gửi và khách hàng yên tâm là khoản tiền gửi của mình đã được bảo hiểm tại đây.

Bằng cách khác, khách hàng có thể truy cập Website của tổ chức bảo hiểm tiền gửi (www.div.gov.vn) để biết rõ các thông tin về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Chinhphu.vn