In bài viết

Không để thiếu thuốc của người bệnh BHYT

(Chinhphu.vn) - Trọng tâm trong triển khai thực hiện chính sách BHYT năm 2023 của BHXH Việt Nam là đảm bảo các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) không thiếu thuốc phục vụ công tác KCB và không để người bệnh phải tự mua thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.

23/02/2023 14:49
Không để thiếu thuốc của người bệnh bảo hiểm y tế - Ảnh 1.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện dự toán và thanh toán chi KCB BHYT

BHXH Việt Nam đề nghị các BHXH các địa phương và các đơn vị trực thuộc 5 nhóm nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt chính sách BHYT năm 2023, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT; đồng thời quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ KCB BHYT, dự toán chi KCB BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao.

Cụ thể, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện dự toán và thanh toán chi KCB BHYT; tổ chức thực hiện hợp đồng KCB BHYT năm 2023; tham gia đấu thầu thuốc, quản lý, sử dụng và thanh toán chi phí thuốc BHYT; quản lý, thanh toán chi phí vật tư y tế; tổ chức thực hiện công tác giám định BHYT.

Không để người bệnh phải tự mua thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT

Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ được BHXH Việt Nam nhấn mạnh là yêu cầu BHXH các tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của BHXH Việt Nam về việc đảm bảo các cơ sở KCB không thiếu thuốc phục vụ công tác KCB, không để người bệnh phải tự mua thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.

Theo đó, BHXH các tỉnh cần phối hợp với sở y tế tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh quyết định mở rộng danh mục đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương, ưu tiên mở rộng danh mục với các thuốc có tỷ trọng sử dụng lớn về giá trị, hoặc số lượng ở các cơ sở y tế tuyến tỉnh, thành phố; thuốc được sử dụng ở nhiều cơ sở, tuyến điều trị tại địa phương theo quy định tại Thông tư số 15/2020/TT-BYT của Bộ Y tế.

Cơ quan BHXH căn cứ tình hình nhân lực, cử viên chức tập trung tham gia vào giai đoạn lập, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi tham gia vào quá trình đấu thầu thuốc tại địa phương. Tăng cường công tác giám định việc sử dụng và thanh toán chi phí thuốc theo quy định của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn. Phối hợp với các cơ sở KCB thống nhất thanh toán thuốc được bào chế hoặc pha chế tại cơ sở đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định…

Yêu cầu tương tự với việc quản lý, thanh toán chi phí vật tư y tế, BHXH Việt Nam cũng có hướng dẫn BHXH các tỉnh thực hiện giám định, thanh toán chi phí vật tư y tế theo chế độ BHYT tại các cơ sở KCB theo quy định; đồng thời yêu cầu cơ sở KCB thực hiện cung ứng đầy đủ vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT cho người bệnh và chịu trách nhiệm về việc mua sắm vật tư y tế theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Để đảm bảo mua sắm, sử dụng vật tư y tế hiệu quả, BHXH các tỉnh cần cung cấp cho hội đồng đấu thầu tại địa phương kết quả đấu thầu vật tư y tế bằng hình thức đấu thầu rộng rãi của các địa phương và được công bố trên trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam để tham khảo, phục vụ cho việc xây dựng giá kế hoạch. Chủ động phân tích, so sánh giá theo kết quả trúng thầu tập trung của tỉnh, của các cơ sở KCB trên địa bàn với kết quả trúng thầu của các địa phương và các cơ sở KCB khác trên địa bàn.

Song song với đó, thực hiện thông báo cho các cơ sở KCB về các bất cập trong giá vật tư y tế; trong lựa chọn, sử dụng vật tư y tế để điều chỉnh kịp thời nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng quỹ BHYT. Phối hợp với cơ sở KCB có triển khai thực hiện tái sử dụng vật tư y tế để thanh toán chi phí vật tư y tế tái sử dụng theo đúng quy định tại Điều 5 Thông tư số 04/2017/TT-BYT của Bộ Y tế.

Đối với trang thiết bị y tế, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ sở KCB trên địa bàn thực hiện rà soát, thống kê, theo dõi số lượng máy móc trang thiết bị từ nguồn xã hội hoá, máy mượn, máy đặt do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất. Thực hiện thanh toán chi phí theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với Khoản 4 Nghị quyết số 144/NQ-CP về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí KCB BHYT.

Thu Cúc