In bài viết

Không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm giấy tờ

(Chinhphu.vn) – Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

20/04/2021 07:02

Theo phản ánh của bà Huỳnh Thị Bích Ngọc, hiện nay nhà đầu tư thành lập dự án trong khu công nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt buộc phải thực hiện thủ tục nộp tờ trình xin chấp thuận dự án tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, sau khi được chấp thuận mới nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đây là một thủ tục không được quy định trong Luật Đầu tư 2020.

Khi tiến hành liên hệ làm rõ thủ tục, quy trình thực hiện, bà Ngọc được chuyên viên Ban quản lý gửi cho một văn bản gọi là tờ trình.

Do đây là thủ tục không được quy định trong bất cứ văn bản quy phạm pháp luật nào, vì thế, không có một quy trình cụ thể được đưa ra. Khi nộp hồ sơ tờ trình xin chấp thuận dự án nêu trên, bà Ngọc không nhận được thông tin về tiến trình xử lý hồ sơ, không có biên nhận tiếp nhận hồ sơ. Điều này gây khó khăn và tạo tổn thất rất lớn đối với doanh nghiệp.

Bà Ngọc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh, làm rõ thủ tục trên (căn cứ pháp lý của thủ tục, quy trình, thời hạn xử lý) để doanh nghiệp biết và chuẩn bị đầy đủ cho kế hoạch kinh doanh, tránh tổn thất.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và mẫu văn bản về thủ tục đầu tư được thực hiện theo quy định tại các Điều 37, 38, 39 Luật Đầu tư năm 2020 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 và số 324/BKHĐT-PC ngày 20/1/2021).

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định này.

Theo quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 63 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, Ban quản lý khu công nghiệp có trách nhiệm giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại khu công nghiệp.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp còn vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư trong khu công nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đề nghị bà liên hệ với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn