In bài viết

Không quy định thông báo mẫu dấu của địa điểm kinh doanh

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Thu Chinh công tác tại công ty Điện lực tỉnh. Công ty bà Chinh có các đơn vị trực thuộc là Điện lực huyện. Nay có Điện lực cấp huyện muốn thay đổi mẫu dấu do thay đổi địa điểm từ huyện lên thị xã.

05/08/2020 08:02

Công ty bà Chinh đã liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thì được trả lời, Điện lực huyện là địa điểm kinh doanh không thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư và địa điểm kinh doanh thì không có con dấu, đề nghị công ty làm việc với Công an tỉnh. Công ty tiếp tục làm việc với Công an thì được trả lời, công ty là đối tượng doanh nghiệp thuộc quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư nên Công an không quản lý và không cấp dấu.

Bà Chinh đề nghị được hướng dẫn để công ty có thể thực hiện đăng ký thay đổi mẫu dấu cho các Điện lực cấp huyện.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP không có quy định về việc thông báo mẫu con dấu của địa điểm kinh doanh. Do vậy, hiện chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu của địa điểm kinh doanh trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Chinhphu.vn