In bài viết

Không thể căn cứ vào giấy tờ cấp sau để điều chỉnh giấy tờ có trước

(Chinhphu.vn) – Vừa qua, ông Nguyễn Hồng Hải đến UBND quận Ô Môn, TP. Cần Thơ thực hiện thay đổi chữ đệm của tên mẹ ông trong giấy khai sinh cho em trai, từ Nguyễn Thu Vân sang Nguyễn Thị Thu Vân.

11/01/2021 08:02

Ông Hải đã cung cấp Giấy chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu, Giấy đăng ký kết hôn của mẹ ông, ghi tên là Nguyễn Thị Thu Vân nhưng ông được yêu cầu phải bổ sung Giấy khai sinh của mẹ ông. Ông Hải hỏi, yêu cầu bổ sung như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, UBND quận Ô Môn, TP. Cần Thơ trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014 và Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, thì cải chính hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Về hồ sơ cải chính, theo Sổ bộ lưu khai sinh và bản chính Giấy khai sinh số 169, đăng ký ngày 11/8/1995 tại UBND xã Trường Lạc tên Nguyễn Phước Nguyên thì phần khai về chữ đệm của người mẹ là Nguyễn Thu Vân. Còn theo Chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu gia đình thì phần khai về chữ đệm là Nguyễn Thị Thu Vân.

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Luật Hộ tịch thì về nguyên tắc đăng ký hộ tịch là mọi sự kiện hộ tịch của cá nhân phải được đăng ký đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan và chính xác.

Theo Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ, thì việc cải chính hộ tịch chỉ được giải quyết sau khi xác định có sai sót khi đăng ký hộ tịch, không cải chính nội dung trên giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ nhằm hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác.

Như vậy, không thể căn cứ vào Giấy chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu gia đình được cấp sau mà điều chỉnh những giấy tờ hộ tịch có trước. Do đó, cần phải có giấy tờ khác để làm căn cứ cải chính, cụ thể trong trường hợp này bà Vân không có giấy tờ nào khác có trước thì phải có Giấy khai sinh để làm căn cứ cải chính (vì Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân, mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung phải phù hợp theo giấy khai sinh của người đó theo Điều 6 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP).

Từ những quy định trên, đề nghị ông Nguyễn Hồng Hải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công chức Tư pháp – Hộ tịch của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận Ô Môn hướng dẫn ông Nguyễn Hồng Hải bổ sung hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính bằng “Phiếu Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ” là đúng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Chinhphu.vn