In bài viết

Không thương thảo các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu

(Chinhphu.vn) – Theo quy định một trong những nguyên tắc thương thảo hợp đồng là không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

22/11/2019 09:02

Đơn vị ông Đặng Hà Sâm (Hà Tĩnh) đang thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu một gói thầu mua sắm hàng hóa, chào hàng cạnh tranh qua mạng, có 3 nhà thầu được phê duyệt danh sách xếp hạng. Bên mời thầu mời nhà thầu thứ nhất đến thương thảo hợp đồng.

Trong quá trình thương thảo nhà thầu không đáp ứng thời gian thực hiện hợp đồng đã chào trong hồ sơ dự thầu. Theo quy định không được thương thảo hợp đồng với các nội dung nhà thầu đã chào đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu trong hồ sơ dự thầu.

Ông Sâm hỏi, với trường hợp này có được gọi là thương thảo không thành công hay không? Nhà thầu có được hoàn trả bảo lãnh dự thầu hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3, Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong những nguyên tắc thương thảo hợp đồng là không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với vấn đề của ông Sâm, trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng trong hồ sơ đề xuất đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu thì không thương thảo đối với nội dung này theo quy định nêu trên.

Trường hợp nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo, hoàn thiện hợp đồng thì nhà thầu sẽ không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (Khoản 8, Điều 11 Luật Đấu thầu và hướng dẫn tại Mục 17 Chương I Mẫu E-HSMT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Chinhphu.vn