In bài viết

Không xét hỗ trợ các trường hợp không phải là gia đình khó khăn

(Chinhphu.vn) – Ông Trần Văn Hoàn (Lâm Đồng) là chủ cửa hàng cắt tóc. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cửa hàng ông phải ngừng hoạt động. Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và

30/10/2021 08:02

Theo đó, ông đã nộp đơn cho chính quyền đề nghị hỗ trợ khó khăn nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết và chỉ nhận được thông tin trường hợp của ông không được xét hỗ trợ. Ông Hoàn hỏi, tại sao ông không thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ?

UBND xã Hòa Nam, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ; thực hiện Công văn số 714/SLĐTBXH-LĐTL ngày 21/7/2021 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1900/QĐ-UBND, Công văn số 1705/UBND ngày 22/7/2021 của UBND huyện Di Linh về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1900/QĐ-UBND, UBND xã Hòa Nam đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 về việc thành lập Ban xét duyệt hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ.

Ngày 26/7/2021, UBND xã tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ của công dân Trần Văn Hoàn thuộc nhóm người lao động tự do bị mất việc làm. Ngày 30/7/2021, Ban xét duyệt hỗ trợ họp xét đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định 1900/QĐ-UBND nêu trên.

Hộ ông Trần Văn Hoàn đang làm nghề cắt tóc tại xã Hòa Nam. Tuy nhiên, căn cứ vào Điều 1 Quyết định số 1900/QĐ-UBND quy định người lao động phải gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngày 30/7/2021, Ban xét duyệt xã Hòa Nam đã họp để xét, tuy nhiên hoàn cảnh gia đình của công dân Trần Văn Hoàn không phải là gia đình khó khăn tại địa  phương.

Do vậy, Ban xét duyệt không đề nghị cấp trên hỗ trợ theo Quyết định số 1900/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Chinhphu.vn