In bài viết

Không yêu cầu làm rõ hồ sơ mà loại nhà thầu, đúng hay sai?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

20/03/2019 07:02

Bà Nguyễn Minh Thùy (Bến Tre) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý tình huống sau:

Tư vấn đấu thầu lập hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh cho gói thầu xây lắp X (hạ nền giao thông nông thôn) có giá là 1,9 tỷ đồng. Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm, tư vấn đấu thầu yêu cầu nộp bản cam kết theo mẫu số 08. Bà Thùy hỏi, đơn vị tư vấn yêu cầu như vậy có phù hợp với tính chất gói thầu không?

Ngoài ra, trong hồ sơ yêu cầu của gói thầu nêu trên tại Mục 3, Chương II (tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật) quy định "nhà thầu phải nộp bản cam kết về việc thực hiện công trình theo đúng bản vẽ thiết kế thi công nêu trong hồ sơ yêu cầu này, đồng thời huy động, nhân sự, thiết bị thi công phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan".

Quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu A (có giá thấp nhất, sau giảm giá), không có bản cam kết nêu trên, đơn vị tư vấn không yêu cầu nhà thầu A làm rõ mà đánh giá không đạt.

Bà Thùy hỏi, đơn vị tư vấn đánh giá như vậy có phù hợp không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu.

Trường hợp HSDT của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Đối với trường hợp của bà Thùy, việc đánh giá HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Chinhphu.vn