In bài viết

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2013

(Chinhphu.vn) - Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2013.

10/05/2013 07:08

Cụ thể, về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2013, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nêu tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, điều hành khác (nêu những nhiệm vụ, giải pháp đã thực hiện, kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân).

Đồng thời kiểm điểm việc thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực, phạm vi của bộ, cơ quan, địa phương; tình hình thực hiện các đề án được giao trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; việc ban hành và kết quả triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, nêu rõ những ưu điểm và kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đề xuất phương hướng, giải pháp khắc phục cho thời gian tới.

Cụ thể hoá công tác 6 tháng cuối năm

Về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2013, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề ra giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm của bộ, cơ quan, địa phương; kiến nghị những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm.

Đồng thời kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng cuối năm để tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Chương trình công tác năm 2013 và các văn bản chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (lập thành danh mục, xác định thời gian trình cụ thể, tóm tắt kế hoạch chuẩn bị của từng đề án).

Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương gửi báo cáo đến Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/6/2013 để tổng hợp, trình Chính phủ.

Phương Hiển