In bài viết

Kiêm nhiệm Phó Ban chỉ huy quân sự xã có được phụ cấp?

(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Trọng Nghĩa (Yên Bái ) hỏi: Chính trị viên, Phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã kiêm nhiệm có được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên không?

08/11/2017 08:02

Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Tại Khoản 1, Điều 21 Luật Dân quân tự vệ quy định, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã gồm Chỉ huy trưởng là thành viên UBND cấp xã; Chỉ huy phó; Chính trị viên, Chính trị viên phó là cán bộ kiêm nhiệm.

Do đó, Bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã kiêm nhiệm Chính trị viên, Phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã thì được xếp lương theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, không được hưởng phụ cấp thâm niên.

Chinhphu.vn