In bài viết

Kiểm tra việc thực hiện kết luận về phòng chống tham nhũng tại 4 bộ

(Chinhphu.vn) - Ban Nội chính Trung ương vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị của đoàn công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng đối với Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT, Bộ KH&ĐT.

09/08/2016 18:08

Mục đích của việc kiểm tra nhằm nắm tình hình, kết quả và những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cũng như nguyên nhân trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị của đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2015 tại các bộ, ngành được kiểm tra.

Trên cơ sở đó, tham mưu để Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh các kết luận của Ban Chỉ đạo. 

Nội dung kiểm tra, đôn đốc bao gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, tổ chức Đảng ở các bộ, ngành trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị của đoàn công tác của Ban Chỉ đạo; việc chấp hành của lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban cán sự Đảng và kết quả thực hiện của các cơ quan trực thuộc bộ, ngành được kiểm tra, đôn đốc trong việc thực hiện của đoàn công tác của Ban Chỉ đạo. 

(nguồn: Ban Nội chính Trung ương)