In bài viết

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ có cần mức vốn pháp định?

(Chinhphu.vn) - Theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì không quy định doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có mức vốn pháp định là 2 tỷ đồng.

27/10/2017 09:02

Bà Bùi Thị Trinh Hoa muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP, điều kiện mới của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ không bị ràng buộc bởi mức vốn pháp định 2 tỷ đồng như quy định tại Nghị định 52/2008/NĐ-CP (đã bị bãi bỏ).

Tuy nhiên, khi bà Hoa nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp thì Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị doanh nghiệp phải đáp ứng đủ số vốn 2 tỷ đồng mới được đăng ký.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, bà Hoa đề nghị được giải đáp về vấn đề này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời bà Bùi Thị Trinh Hoa như sau:

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Điều 20, 21, 22, 23 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp không bao gồm các loại giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh, trừ trường hợp thành lập tổ chức tín dụng.

Khoản 8 Điều 7 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định: "Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành".

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư quy định kinh doanh dịch vụ bảo vệ là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Điều 7, 11 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Theo đó, không quy định doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có mức vốn pháp định là 2 tỷ đồng.

Khoản 1 Điều 51 Nghị định số 96/2017/NĐ-CP quy định Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016 và bãi bỏ Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 và Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 3/9/2009.

Chinhphu.vn