In bài viết

Kinh doanh khai thác cảng biển cần điều kiện gì?

(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Gemadept đề nghị cơ quan chức năng làm rõ một số nội dung về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển theo quy định tại Nghị định số 37/2017/NĐ-CP.

25/01/2019 07:02

Theo phản ánh của Công ty CP Gemadept, Tập đoàn Gemadept hoạt động trong nhiều lĩnh vực, là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu cả nước trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là khai thác cảng và logistics tại thị trường Việt Nam. Tập đoàn đang rà soát, bổ sung các giấy phép cho các đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực khai thác cảng biển.

Tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển quy định: "Doanh nghiệp cảng chỉ được kinh doanh khai thác cảng biển khi đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển theo quy định tại Nghị định này".

Tuy nhiên, Điều 15 (điều khoản chuyển tiếp) lại quy định: "Các doanh nghiệp cảng đã tiến hành hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển từ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hoạt động kinh doanh khai thác nhưng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020".

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Gemadept hỏi, hiện các công ty cảng thành viên của Tập đoàn Gemadept đã tiến hành hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển từ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì có bắt buộc phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển trước ngày 1/7/2020 không?

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Tại Điều 15 Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển có quy định: “Các doanh nghiệp cảng đã tiến hành hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển từ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hoạt động kinh doanh khai thác nhưng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020” và tại Khoản 1, Điều 4 có quy định “Doanh nghiệp cảng chỉ được kinh doanh khai thác cảng biển khi đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển theo quy định tại Nghị định này”.

Hai điều khoản này được hiểu như sau:

- Đối với các doanh nghiệp chưa tiến hành hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển từ trước ngày Nghị định có hiệu lực thì phải bảo đảm đủ các điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển quy định tại Nghị định, sau khi đủ các điều kiện quy định tại Nghị định, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển quy định tại Điều 10 của Nghị định và chỉ được khai thác cảng khi đã được cấp Giấy chứng nhận.

- Đối với các doanh nghiệp cảng đã tiến hành hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển từ trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hoạt động kinh doanh khai thác nhưng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, thực hiện thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển trước ngày 1/7/2020 mới được tiếp tục kinh doanh khai thác cảng biển sau ngày 1/7/2020.

Các đơn vị thành viên của Công ty CP Gemadept - Thành phố Hồ Chí Minh nếu hiện là các doanh nghiệp cảng đã tiến hành hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển từ trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành thì được phép tiếp tục được hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển nhưng phải bổ sung đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định và khi đầy đủ điều kiện quy định, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển quy định tại Điều 10 của Nghị định. Giấy chứng nhận này phải được cấp trước ngày 1/7/2020.

Trường hợp đến ngày 1/7/2020, doanh nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển thì doanh nghiệp sẽ không được tiếp tục khai thác cảng biển cho đến ngày được cấp Giấy chứng nhận.

Như vậy, các đơn vị thành viên của Công ty CP Gemadept - Thành phố Hồ Chí Minh nếu hiện là các doanh nghiệp cảng phải bổ sung đầy đủ các điều kiện và được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 1/7/2018 để sau ngày này có thể tiếp tục kinh doanh khai thác cảng biển.

Đề nghị Công ty CP Gemadept - Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý về một số điều kiện quy định tại Nghị định số 37/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

Chinhphu.vn